Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
Cultura


La repoblació de l'indret dels Comalats fou encomanada, durant l'últim quart del segle XI, pels Comtes de Barcelona a la família Cervera, els quals bastiren fortificacions en diversos llocs de la contrada.

El terme de Passanant és esmentat el 1079 com a confrontació de la quadra de Poal, dins el terme del Castell de Forès.

A mitjan segle XII, el lloc era possessió de Ramon de Cervera, i el 1182, el deixà en testament al seu fill Guillem de la Guardiolada, que també el deixà el 1234 a la seva filla Mateua, casada amb Galcerán de Pins. Morta sense descendència, i després de diversos litigis, quedà en possessió de la seva mare Marquesa i de la seva germana Geralda. Ambdues dones, religioses de l'Orde de l'Hospital , cediren a aquesta orde, entre els anys 1251 i 1266 tots els seus drets. L' Orde Hospitalera adquirí el ple domini sobre aquestes terres, quan comprà l'any 1380 la jurisdicció que restava en poder de la Corona. Fins al 1406, forma part de 1a Comanda de Cervera. A partir d'aquesta data s'integrà a la Comanda de Barcelona. Els hospitalers posseïren el lloc fins a l'extinció de les senyories.