Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
Programa de participació ciutadana

   

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PASSANANT I BELLTALL

 

 

L’article 59.3.a) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos de planejament i de gestió establerts a l’article 8 d’aquesta norma.

 

L’Ajuntament de Passanant i Belltall considera necessari posar l’èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques, i, en concret, el planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes de Passanant i Belltall.

 

El present programa modifica l’aprovat l’any 2005, i estableix tot el procés de participació en la revisió del Pla general d’ordenació urbana (en endavant, POUM) i relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, com els mecanismes legals existents, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.       

 

 

FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

1a Fase de participació (3r. - 4t. trimestre de 2014) 

 

Fase d’informació

 

1.            El primer trimestre de l’any 2005, es va presentar l’equip redactor, el calendari i el programa de treball. Aquesta presentació es va realitzar a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Passanant, i a la Sala la Biblioteca del Casal Municipal de Belltall i des de llavors ha estat publicat en la web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall, i també va ser publicat en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

 

2.            També es va elaborar i publicar material informatiu i de difusió que recull una introducció genèrica al POUM (definició, expectatives i intencions) i la descripció de les estructures i mecanismes de participació en el POUM, (encara en data d’avui està publicat en la web de l’Ajuntament). 

 

3.            L’Ajuntament ha d’utilitzar els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM (web, revista municipal i qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general).

 

4.            S’ha de convocar un acte públic informatiu sobre l’avanç del POUM, una vegada aprovat, obert a tota la ciutadania i s’ha de publicar material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou POUM i d’implicar als ciutadans i ciutadanes a fi que participin activament en la definició del nou model de desenvolupament del municipi.

 

5.            Aprovat l’avanç del POUM, s’ha d’exposar tota la documentació a la Sala d’Actes de la Corporació, indicant l’horari i el termini per poder examinar-la,  i s’han de posar a disposició dels ciutadans els mitjans per recollir suggeriments i propostes: a través del Registre General de l’Ajuntament, i també mitjançant un formulari electrònic des de la seu de la web municipal i mitjançant el registre de l’e-TRAM.

 

Fase de creació dels òrgans de participació:  

 

- Constitució del Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local, (CUDL), amb funcions de seguiment, com a òrgan de caràcter consultiu i de coordinació dels treballs, activitats i iniciatives en el procés de redacció del POUM i del Programa d’Actuació Urbanística Municipal (en endavant, PAUM), i amb l’objectiu de facilitar i garantir la participació ciutadana. 

 

El Consell serà presidit per l’alcaldessa, o persona en qui delegui. En formen part, juntament amb l’alcaldessa: el vicepresident nomenat a l’efecte; dos vocals, que representaran la totalitat dels grups municipals; un assessor tècnic de l’Alcaldia; un representant de l’equip redactor del POUM; un regidor delegat de l’Alcaldia, que exerceix la Presidència de la Comissió de Seguiment; i el secretari de la corporació, o funcionari en qui delegui, que a la vegada fa les tasques d’assessor jurídic de l’Alcaldia.

 

El president del Consell pot, a iniciativa pròpia o bé a instància d’altres membres, convidar a assistir a les reunions a les persones que cregui d’interès.     

 

El Consell s’estructura en cinc grans eixos temàtics:

 

ü     TERRITORI I DESENVOLUPAMENT URBÀ

Ordenació del sol, infraestructures, comunicacions, mobilitat, transport públic

 

ü     DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Activitat econòmica: comerç, empresa, indústria, turisme,  noves ocupacions, formació, treball i equipaments

 

ü     MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Patrimoni natural, gestió de residus, cicle integral de l’aigua, energia, espais lliures, zones de protecció ambiental i educació mediambiental 

ü     CULTURA, EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Educació, ensenyament, equipaments culturals i educatius, serveis culturals i oci

 

ü     QUALITAT DE VIDA I COHESIÓ SOCIAL

Habitatge i equipaments socials, sanitat, integració social, igualtat, participació ciutadana, immigració, seguretat urbana i justícia social   

 

El Consell s’ha de reunir en sessió ordinària cada dos mesos, podent-se convocar reunions extraordinàries, si s’escau.

 

El Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local serà vigent fins a la plena efectivitat del POUM i del PAUM.

 

- Constitució de la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM i del PAUM, com a òrgan de participació de les entitats inscrites al Registre municipal d’associacions del municipi de Passanant i Belltall, amb la funció de canalitzar les inquietuds i les iniciatives de les associacions i entitats ciutadanes i dirigir-les cap al Consell Urbanístic per al Desenvolupament Local a través dels cinc eixos temàtics esmentats abans.

 

La Comissió està composta per: un regidor delegat de l’Alcaldia que actua en qualitat de president, amb les funcions pròpies del càrrec, i d’enllaç amb el Consell Consultiu; un vocal per cada entitat ciutadana; l’assessor tècnic de l’Alcaldia; i el secretari de la corporació, o funcionari en qui delegui, que desenvolupa les tasques d’assessor jurídic de l’Alcaldia.

 

El procediment per designar els representants del sector d’entitats a la Comissió de Seguiment és el següent:

 

1.            Quan s’hagi efectuat l’aprovació del present Programa de participació ciutadana s’ha de convocar a tots els presidents de les associacions i entitats que consten inscrites en el Registre municipal d’associacions fins a la mateixa data d’aprovació del programa,  per tal de facilitar-los-hi la informació necessària per a què, en el termini de 15 dies posteriors a la data de la notificació, designin un representant titular i un suplent.

 

2.            Després d’aquesta notificació, en un termini màxim de 15 dies, l’Alcaldia ha de designar els membres de la Comissió de Seguiment dels treballs de redacció del POUM i del PAUM, i ha de convocar la sessió de constitució de la citada Comissió de Seguiment.

  

La Comissió de Seguiment s’ha de reunir amb caràcter ordinari cada dos mesos i amb caràcter extraordinari segons convocatòria.

 

La Comissió de Seguiment serà vigent fins a l’aprovació definitiva del POUM i el PAUM.

 

Fase de debat ciutadà:   

 

- S’ha d’organitzar un fòrum de participació ciutadana. Amb l’objectiu de facilitar una participació oberta i plural i promoure la participació de la ciutadania  no associada, es desenvoluparan unes jornades de participació per impulsar el debat i la reflexió al voltant dels grans eixos temàtics i perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin posar de manifest els seus suggeriments i les seves propostes.

 

2a Fase de participació (4t. trimestre 2014 – 1r. Trimestre 2015) 

 

En aquesta fase, el ple municipal ha d’aprovar inicialment el POUM de Passanant i Belltall.

 

Desprès de l’aprovació inicial, els documents del Pla s’han de sotmetre a informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes.

 

En aquest període s’han de desenvolupar les actuacions següents:

 

1. Exposició pública dels treballs que contenen els criteris generals del nou ordenament del municipi.

 

2. Presentació pública d’aquests treballs a tots els ciutadans i les ciutadanes en general.

 

3. Manteniment dels mitjans creats en la primera fase de participació, per a fer la presentació de les propostes i suggeriments ciutadans.

 

4. Establiment de mecanismes per a rebre informació i assessorament, i per fer la consulta directa dels documents que contenen aquests treballs.

 

3a Fase de participació (1r. - 2n. trimestre 2015) 

 

Quan finalitzi el període d’exposició pública s’han de desenvolupar les actuacions següents:

 

1.  S’ha de donar publicitat al document aprovat inicialment, fent públiques:

 

a) Totes les propostes i iniciatives presentades.

 

b) L’informe tècnic, elaborat per l’equip redactor, en relació a totes les propostes i iniciatives presentades.

 

b) La resolució municipal d’acceptació o no acceptació de les propostes i iniciatives presentades, la qual ha d’incloure les raons justificatives.

 

c) Les modificacions derivades de les al·legacions, si s’escau.

 

L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres s’han d’incloure com a document del Pla, que serà públic i podrà ser consultat en la fase posterior a l’aprovació provisional.

 

L’Ajuntament ha d’informar els ciutadans del municipi de l’aprovació provisional del POUM utilitzant els mitjans abans citats: web, revista municipal i qualsevol altre mitjà que en garanteixi una difusió general.

 

Posteriorment a l’aprovació provisional, l’Ajuntament ha d’informar de l'estat de tramitació del Pla, així com, si s’escau, de les modificacions derivades de la tramitació, sempre que no constitueixin modificacions substancials que serien objecte d’una segona informació pública d’acord amb les determinacions dels articles 92.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

 

Fase posterior      

 

Una vegada aprovat definitivament el Pla, l’Ajuntament ha d’exposar tota la documentació definitiva i publicar material informatiu amb l’objectiu de difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou POUM aprovats definitivament. Per a aquesta difusió ha d’utilitzar tots els mitjans al seu abast (web, revista municipal i qualsevol altre mitjà que en garanteixi una difusió general).