Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AMB EL SUPORT DE:
Que és el POUM?

      

Què és el POUM i quina documentació inclou

   
El Pla d'Ordenació urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i li correspon:

 

-      Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.

 

-      Definir un model d'implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d'edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.

 

-      Definir l'estructura general per a l'ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

  

Quina documentació té?

 
1. Memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb estudis complementaris, el programa de participació ciutadana, els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i les mesures per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi.  

2. Plànols d'informació, d'ordenació i de traçat de les xarxes bàsiques de serveis d’infraestructures i comunicacions.  

3. Les normes urbanístiques i les ordenances d'urbanització i edificació que es considerin necessàries.  

4. El catàleg de bens a protegir, ja siguin arquitectònics, jardins i paisatges, o bens culturals. Igualment, pot incorporar un catàleg específic de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació per raons arquitectòniques, històriques i paisatgístiques.  

5. L'agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.  

6. La documentació mediambiental adequada. El programa d'actuació urbanística municipal que determini la política municipal de sòl i habitatge.